LOVE FOR FORENINGEN TIL GAMLE BYGNINGERS BEVARING

04 maj 2013

LOVE FOR FORENINGEN TIL GAMLE BYGNINGERS BEVARING


- SÅLEDES SOM LOVENE SENEST ER ÆNDREDE PÅ DEN
EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 3. JUNI 1998,
DE ORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER 24. APRIL 2002, 17. APRIL
2013, SAMT 22. JUNI 2021.


§ 1: Foreningens opgave er at værne om vore gamle bygninger, vække interesse
for og udbrede kendskab om dem.


§ 2: Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen.


§ 3: Foreningens virksomhed ledes af en bestyrelse på højst 10 medlemmer, der
vælges af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed for 4 år ad gangen.
Hvert andet år afgår halvdelen af disse. Bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges.
Dog kan bestyrelsen i denne indsupplere medlemmer af foreningen, såfremt
bestyrelsen mener, at det fremmer foreningens formål eller i øvrigt kan være til
nytte for foreningens arbejde. Disse sidstnævnte personers medlemskab af
bestyrelsen skal bekræftes af den førstkommende generalforsamling efter
indsuppleringen.


§ 4: Bestyrelsen vælger selv sin formand, viceformand og kasserer. Bestyrelsen
kan ansætte en lønnet sekretær og anden lønnet bistand. Foreningen forpligtes i
alle forhold, derunder også ved afhændelse, pantsætning og anden behæftelse af
fast ejendom, af formand og kasserer i forening. I formandens forfald tegnes
foreningen af viceformand og kasserer.
Hvert år vælges 1 revisor; revisoren skal have regnskabsmæssig baggrund eller
uddannelse.
Bestyrelsen fastsætter selv nærmere sin forretningsgang.


§ 5: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april kvartal.
Bestyrelsen bestemmer selv stedet. Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, indgives til bestyrelsen mindst 14 dage inden generalforsamlingen. Forslag til lovændringer bør meddeles i indvarslingen til generalforsamlingen.
På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om virksomheden i det sidst forløbne forretningsår og fremlægger den assisterede
regnskabsaflæggelse for samme år.
En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder, der er
grund dertil, og skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer stiller skriftligt forlangende derom.
Alle afgørelser på generalforsamlingerne træffes ved simpel stemmeflerhed - med
undtagelse af beslutninger ifølge lovenes § 6. Foreninger, institutioner,
kommuner, skoler, virksomheder o.l. har 1 stemme pr. institution ell.l.

§ 6: Beslutning om foreningens ophævelse er kun gyldig, når den vedtages på en
generalforsamling - ordinær eller ekstraordinær - hvor ophævelsesforslaget er
nævnt i indkaldelsen, der udsendes med mindst 8 dages varsel. Beslutning om
ophævelse skal ske med 2/3 af de afgivne stemmer for ophævelsen på den
pågældende generalforsamling.
Foreningens formue skal i tilfælde af dens ophævelse anvendes i
overenstemmelse med det i § 1 fastsatte formål eller til tilsvarende eller andre
almennyttige formål, f. eks, ved overførsel af foreningens formue til en forening
eller et fond med sådant formål. Den i 1. stykke nævnte generalforsamling træffer
med den nævnte majoritet beslutning om den konkrete anvendelse af formuen.